Projekty Unijne

GAMEINN 2019

Nazwa projektu

„Prace B+R w celu opracowania technologii tworzenia gier typu Audio”

nr POIR.01.02.00-00-0180/20

Działanie

1.2 Sektorowe programy B+R
Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu

3 565 264,41 PLN

Kwota dofinansowania

2 675 490,37 PLN

Termin realizacji projektu

01.11.2020 – 31.10.2023

Cel Projektu

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii generatora wirtualnych scen dźwiękowych (VSSG) i stworzenie w oparciu o nią prototypu gry typu audio (gry dźwiękowej). Dodatkowo Spółka planuje wprowadzić nową grę na rynek krajowy i zagraniczny oraz zwiększyć zatrudnienie w przedsiębiorstwie.

Realizacja Projektu

Realizacja Projektu zakłada przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania technologii, dzięki której powstanie pierwsza na świecie gra audio wykorzystująca jedynie dźwięk do orientacji w świecie gry. Opracowana zostanie technologia wirtualnych scen akustycznych, które pozwolą na rozmieszczenie dźwięków w przestrzeni gry, które umożliwią odbiorcy nawigację tylko na ich podstawie. Tym samym projekt stworzy rozwiązanie umożliwiające zastosowanie nowych modeli narracji w grach. Ponadto opracowane rozwiązanie będzie dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, a konkretnie osób z dysfunkcjami wzroku, w tym osób niewidomych. Tej grupie zostanie umożliwione korzystanie z rozrywki, jaką są gry. Gracz dzięki lokalizacji źródeł dźwięków będzie mógł poruszać się interaktywnym świecie, realizować cele rozgrywki i wykonywać inne aktywności charakteryzujące rozgrywki w grach komputerowych.

Prace B+R

W ramach prac B+R zaplanowano m.in. opracowanie technologii komputerowej, która pozwoli użytkownikowi na orientację w wirtualnej przestrzeni przy wykorzystaniu jedynie dźwięków.

Rezultat projektu

Rezultat Projektu poprzez prowadzone prace korzystnie wpłynie na ograniczanie negatywnego zjawiska wykluczenia cyfrowego osób z różnymi dysfunkcjami wzroku (w tym w szczególności osób niewidomych). Osoby z dysfunkcjami wzroku będą mogły stać się częścią społeczności graczy i dynamicznie rozwijającego się rynku gier komputerowych. Do tej pory taka możliwość praktycznie nie istniała.

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie znajduje się pod adresem: